Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Badania tomografii komputerowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca. - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Badania tomografii komputerowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca.

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: badania tomografii komputerowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca

Nr sprawy 2/24/KO

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 poz. 991 z późn. zm.) w związku w związku z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2024 poz. 146 z późn. zm.). ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań tomografii komputerowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski.

Okres realizacji umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl w zakładce Konkursy.

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 18.04.2024 r. do godz. 14.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki obrazowej: tomografia komputerowa”

Miejsce i termin otwarcia ofert:  budynek Administracji Szpitala, dn. 18.04.2024 r. o godz. 14.05

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego. Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 991 z póź. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 146 z póź. zm.).

Załączniki:

konkurs_ofert_2_TK_2024_wscp.doc