Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Deklaracja dostępności - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-07-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze,
  • po powiększeniu strony do 150% rozmiarów początkowych nie jest widoczna całość informacji na stronie,
  • elementy aktywne nie są w pełni dostępne za pomocą klawiatury,
  • niektóre elementy interfejsu użytkownika są ułożone graficznie inaczej, niż następuje po nich nawigacja klawiaturą,
  • w serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem,
  • na stronie są przyciski, które nie zawierają treści,
  • strona nie posiada wersji kontrastowej.

Niezgodności oraz wyłączenia prezentowane na stronie internetowej zostaną poddane przebudowie i różnym modyfikacjom w celu dostosowania wyświetlania treści prezentowanych na stronie internetowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (działania zaplanowane w ramach projektu e-Usługi).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Kuna. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 4537101 na adres e-mail sekretariat@wscp.wodzislaw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla pacjentów i osób towarzyszących dostępne jest jedno wejście, przez wejście główne do budynku – dodatkowo zabezpieczone jest w przycisk dla osób niepełnosprawnych, dzięki któremu podejdzie pracownik szpitala i w razie konieczności podjedzie wózkiem inwalidzkim, oraz wjazd windą na poszczególne piętra. Izba Przyjęć znajduje się na parterze Szpitala. Po wejściu do budynku szpitala wszystkie osoby kontrolowane są przez personel izby przyjęć pod kątem temperatury ciała i ogólnego stanu zdrowia (kamera termowizyjna i ankieta epidemiologiczna).

2. Dostępność korytarzy, schodów, wind i toalet. Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma –korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). Korytarze są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością, nie posiadają progów. Na wszystkich korytarzach są zamontowane ergonomiczne poręcze. W budynku dla pacjentów i osób towarzyszących jest jedna winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda posiada oznaczenia pięter w formie wizualnej, oraz za pomocą alfabetu Braille’a. Na wszystkich poziomach znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład oznaczeń Braille’a, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń na parterze zapewniona jest w sposób wizualny (tablica informacyjna). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.Szpital posiada jedynie Karty praw pacjenta w alfabecie Braille’a. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szpitala. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu szpitalnego znajdują się miejsca parkingowe dla pacjentów. Przed windą do budynku Szpitala jest plac manewrowy, gdzie istnieje możliwość swobodnego asystowania przy wysiadaniu z samochodu pacjenta z niepełnosprawnością ruchową. Odległość z parkingu do wejścia głównego wynosi około 100m a trasa przejścia jest wolna od przeszkód architektonicznych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu. Szpital ma podpisaną umowę z tłumaczem migowym.

7. Budynek Poradni. Wejście do budynku z parteru. Komunikacja w budynku dostępna korytarzem. Wejście do budynku bezkolizyjne, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej.