Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Udostępnienie dokumentacji medycznej - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona  ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać w Izbie przyjęć szpitala, Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz na stronie internetowej:

Zgłoszenie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej

Oświadczenie osoby bliskiej zmarłego pacjenta w związku z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej

Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Informacja

W dniu 19 kwietnia 2019 r w Dzienniku Ustaw pod pozycją 730 ogłoszona została ustawa z dnia 21 lutego 2019 r . o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).
Przedmiotowy akt prawny wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), poprzez nadanie nowego brzemienia art. 28 ust. 2a dot. wysokości opłat pobieranych za udostępnienie dokumentacji medycznej. Zgodnie z nowym zapisem ww. opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej :

1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie, w następujący sposób:
a) poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
b) na informatycznym nośniku danych,
c) przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego ( skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 4 maja 2019 r.