Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Środowisko - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2021 r., poz. 623), informuję, że w jednostce organizacyjnej: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na: -uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/: do celów diagnostyki medycznej.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/:

1. Ogólno diagnostyczny Aparat RTG – Agility (statyw/ stół kostny)
Nr fabryczny aparatu :3112
Rok produkcji: 2018
Nazwa wytwórcy-ARCOMA
-Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie i stosowanie aparatu do diagnostyki medycznej
Nr 468/2018 z dnia 19.12.2018 na okres nieoznaczony

2. Aparat RTG jezdny do zdjęć przyłóżkowych- ! M1
Nr fabryczny aparatu :C36D2R1888
Rok produkcji: 2022
Wytwórca: Solutiions for Tomorrow
-Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg do celu diagnostyki medycznej
Nr 164/2023 z dnia 29.03.2023 na okres nieoznaczony

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgeno diagnostycznych /organ wydający, nr decyzji, data wydania/: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Decyzja Nr 21 z dnia 19.06.2020 dotyczy Aparatu Agility
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii „B” narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie co 3 miesięcznej kontroli indywidualnych pomiarów dozymetrycznych w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, metodą termoluminescencyjną.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych/dawka skuteczna, dawka równoważna określonych dla pracowników.

Przeprowadzone pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół następujących aparatów:

  • aparat RTG Agility – wykonano 14.12.2018 r.
  • aparat RTG jezdny do zdjęć przyłóżkowych- wykonano dnia 01.03.2023 r.

Pracownia Rentgenodiagnostyki mieści się w Pawilonie Głównym Szpitala na parterze. Podczas pomiarów potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Zaktualizowano: 24.04.2023 r.