Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim. - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Nr sprawy 1/24/KO

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 poz. 991) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2024 poz. 146) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej w punkcie cytostatycznym i w oddziałach szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski.

Okres realizacji umowy: od 04.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl w zakładce Konkursy.

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 23.02.2024 r. do godz. 14.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, Ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – dyżury pielęgniarskie 2024”

Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek Administracji Szpitala, dn. 23.02.2024 r. o godz. 14.05

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:

  • wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
  • wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2024 poz. 146) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2023 poz. 991).

Załączniki:

SWKO_dyzury_pielegniarki_wscp_1_24

Zalacznik_do_wzoru_umowy_harmonogram_1-24

Zalacznik_nr_1_formularz_oferty_dyzury_pielegniarki_wscp_1-24

Zalacznik_nr_2_do_formularza_oferty_Oswiadczenie-1-24

Zalacznik_nr_3_wzor_umowy_dyzury_piel_-1-24-popr

Zalacznik_nr_4_wzor_umowy-dane_osobowe-1-24

 

Wyniki konkursu:

Skan(2024-2-29)00011.24.KO.WYNIKI