Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

W dobrym zdrowiu – dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Przedmiotem projektu będzie w okresie 2019-02-01-2020-10-28 poprawa warunków pracy personelu w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim. Na podstawie dokonanej analizy zdiagnozowano zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy i poprzez działania w projekcie założono poprawę ergonomii warunków pracy dla 71 osób (61 K i 10M) – pracowników Szpitala, w tym 35 osób w wieku 50+. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację ryzyk w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia personelu, połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń. Wskaźniki projektu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 68 os., w tym 65K i 3M, Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 33 os., w tym 32K i 1M.

Celem projektu jest w okresie jego realizacji, tj. od 2019-02-01-2020-10-28 : eliminowanie zdiagnozowanych czynników ryzyka w miejscu pracy i poprawa warunków pracy 82 osób (73 K i 9M), w tym 54 w wieku 50+, wprowadzenie ergonomicznych rozwiązań połączonych z działaniami szkoleniowymi zmniejszających wystąpienie ryzyka w przyszłości oraz wdrożenie rozwiązań organizacyjnych służących efektywniejszemu zarządzaniu personelem, w szczególności w wieku 50+, z uwzględnieniem specyfiki WZOZ.

Montaż finansowy:

 • Wartość całkowita: 503 217,50 zł
 • Koszty kwalifikowane: 503 217,50 zł

Dofinansowanie: 442 831,40 zł tj. 88,00%

W tym:

 • wkład Funduszy Europejskich 427 734,87 zł
 • wkład Budżetu Państwa 15 096,53 zł

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby]
 • Wartość docelowa – K 32
 • Wartość docelowa – M 1
 • Ogółem wartość docelowa 33

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby]:

 • Ogółem wartość bazowa 0
 • Ogółem wartość docelowa 68
 • Wartość bazowa – Kobiety 0 Wartość docelowa – Kobiety 65
 • Wartość bazowa – Mężczyźni 0 Wartość docelowa – Mężczyźni 9

Zakładane główne efekty planowanych działań w projekcie to:

 • Wysoki poziom jakości usług placówek ochrony zdrowia. Wysoki standard infrastruktury zdrowotnej.
 • Ograniczenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne.
 • Podniesienie świadomości i aktywności na rzecz zdrowego stylu życia.
 • Dopasowanie usług zdrowotnych do potrzeb mieszkańców.
 • Aktywność i dobry stan zdrowia mieszkańców regionu, w tym osób starszych.
 • Wysoko wykwalifikowani pracownicy związani ze sferą ochrony zdrowia.
 • Dostępna i wysokiej jakości opieka paliatywna.